ACADEMICS [Thai Version]

ACADEMICS [Thai Version]

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555


ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน” โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา ตลอดจนอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสถาบันสู่สากล โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท่ามกลางยุคสังคมความรู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้ประชาคมโลกเกิดการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ขณะเดียวกันภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคของตนเองเช่นกัน ดังสะท้อนในแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของประเทศไทย ได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในการสร้างความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ทาง“นิเทศศาสตร์” เป็นฐานความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนภูมิปัญญา ไปสู่สังคมอาเซียนแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและหลอมรวมวิถีอาเซียนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์

การที่จะทำให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้นั้นเราต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะทางนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการบนฐานของความเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซึ่งต้องเชื่อมโยงนิเทศศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นๆ ได้ อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ดังนั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน (Communication Arts for ASEAN) เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำความรู้นิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจ เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ สามารถสื่อสาร สร้างความเข้มแข็ง และนำพาประชาคมอาเซียนให้อยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีภาคภูมิใจ สันติสุข และก้าวหน้า

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่  3 ธันวาคม พ.ศ.2555

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นำทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสามารถนำความรู้ทางการสื่อสารไปใช้แก้ไขประเด็นปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง
3) สามารถค้นคว้าวิจัย และนำองค์ความรู้ไปใช้ทั้งงานวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน
4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในฐานะผู้นำทางการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
5) สามารถใช้การสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม Master of Communication Arts (Communication Arts for ASEAN)
อักษรย่อ M. Com. Arts (Communication Arts for ASEAN)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2) เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอน สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้


โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2       แผน ข
 (1) โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา  หน่วยกิต  (1) โครงสร้างของหลักสูตร   ชุดวิชา หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์       
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษา
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 4 24
12
ไม่นับหน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ       
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษา
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต

5
1

30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร    (2) รายละเอียดของหลักสูตร   

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

17701 Communication Arts and ASEAN
17702 Philosophy and Communication Theory
17703 Paradigm and Communication Arts Research
17704 Comparative Communication Studies for ASEAN

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 

17798 Thesis

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

17799 Graduate Professional Experience in Communication Arts for ASEAN
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

  

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

17701 Communication Arts and ASEAN
17702 Philosophy and Communication Theory
17703 Paradigm and Communication Arts Research
17704 Comparative Communication Studies for ASEAN
17705 Communication Management for ASEAN

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)        

17797 Independent Study

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

17799 Graduate Professional Experience in Communication Arts for ASEAN
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 DOWNLOAD FILE: หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555


SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY 
Chaengwattana Rd, Muang Thong Thani, Bangpood Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand
Email: kamolratchim@gmail.com
Phone: +66 (0) 2504 8392
Fax: +66 (0) 2503 3579
Mobile: +66 (0) 86 529 9551
Facebook: @aseancommarts
Line official account : @bjy8501s
youtube : asean commarts