BURIRAM

BURIRAM

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วารสารศาสตร์ออนไลน์: นักข่าวน้อยอาเซียน”

Poster

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วารสารศาสตร์ออนไลน์: นักข่าวน้อยอาเซียน” 

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

จัดโดย หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

กำหนดการฝึกอบรมวารสารศาสตร์  12-14 ส.ค. 59 (บุรีรัมย์)

 

Screen Shot 2560 03 12 at 08.20.09