BANGKOK

BANGKOK

โครงการอบรมวารสารศาสตร์ในอาเซียน การเขียนข่าววิทยุ (อบรมนักข่าวน้อยอาเซียน)

13528692 1775310485940870 6398013525382095674 n

การฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์: การเขียนข่าววิทยุ 

(อบรมนักข่าวน้อยอาเซียน) 

15 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Read more