News & Activities

News & Activities

Young Reporter

ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการสัมคม ที่จัดขึ้นโดย หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "วารสารศาสตร์ออนไลน์: นักข่าวน้อยอาเซียน ครั้งที่ 2" จัดโดย อ.รศ.จันทนา ทองประยูร กรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน มสธ.